Regulamin sklepu

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego PowerGym prowadzonego pod adresem: www.powergym.pl
 2. Prowadzącym Sklep Internetowy PowerGym jest Support 4 Sport S.C., ul. Surowieckiego 12A/48, 02-785 Warszawa, NIP: 951-232-17-81, REGON: 142547665.
 3. Przez Sklep Internetowy należy rozumieć Sklep Internetowy PowerGym prowadzony przez Support 4 Sport S.C., ul. Surowieckiego 12A/48, 02-785 Warszawa, NIP: 951-232-17-81, REGON: 142547665.
 4. Przez Nabywcę należy rozumieć Konsumenta lub Przedsiębiorcę, dokonującego zakupu w Sklepie Internetowym PowerGym pod adresem: www.powergym.pl
 5. Przez Przedsiębiorcę należy rozumieć Nabywcę będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej lub osobą fizyczną, dokonującego zakupu w Sklepie Internetowym w celu związanym z jego działalnością gospodarczą bądź zawodową. 6. Przez Konsumenta należy rozumieć Nabywcę będącego osobą fizyczną określoną w art. 22¹ KC, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.

§ 2 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu i dokonania zakupu towarów Nabywca powinien posiadać:
  1. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
  2. Włączoną obsługę Java Script,
  3. Aktywny adres e-mail.
 2. Informujemy, iż strona internetowa sklepu PowerGym wykorzystuje pliki cookie. Do prawidłowego działania strony zalecamy wyrażenie zgody na włączenie obsługi plików cookie. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookie, a także możliwości określenia przez Nabywcę warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookie, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Nabywcę telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie Sklepu.
 3. Informujemy o zakazie dostarczania przez Nabywcę treści o charakterze bezprawnym.

§ 3 Sklep internetowy

 1. Wszystkie towary w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Ceny podane w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają podatek VAT, cła i inne należności publicznoprawne).
 3. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Nabywca może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sprzedawcy przez siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 5. Korzystanie ze strony www i realizacja zakupów nie wymaga od Nabywcy zalogowania się. Warunkiem złożenia i realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym jest podanie przez Nabywcę poprawnych danych w Formularzu zamówienia.
 6. Nabywca może także wypełnić formularz rejestracyjny i założyć indywidualne konto w Sklepie Internetowym. Założenie oraz korzystanie z konta jest nieodpłatne. Usługa utrzymania konta Nabywcy w Sklepie świadczona jest przez czas nieokreślony. Nabywca może w każdej chwili zrezygnować z utrzymania konta.
 7. Nabywca podaje następujące dane: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail, numer telefonu, adres wysyłki zamówionego towaru, a w przypadku Przedsiębiorców numer NIP.
 8. W przypadku Przedsiębiorców rejestracji oraz składania zamówień, a także wszystkich dalszych czynności, może dokonać osoba, która jest umocowana do ich dokonywania w imieniu Przedsiębiorcy.
 9. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację w Sklepie Internetowym. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi utrzymania konta świadczone na warunkach określonych w Regulaminie.

§ 4 Zamówienia

 1. Do zapoznania się z ofertą Sklepu Internetowego służy katalog towarów oraz moduł wyszukiwania towarów.
 2. Wybór towaru następuje poprzez wybranie opcji „Do koszyka” znajdującej się przy każdej pozycji. Towar zostaje umieszczony w wirtualnym koszyku, a system przechodzi do zawartości koszyka gdzie można zmienić ilość towaru wpisując żądaną ilość.
 3. W celu sfinalizowania zakupów należy wybrać opcje „Zamawiam”. System przechodzi do „Formularza zamówienia”, który należy dokładnie wypełnić obowiązkowo wypełniając pola oznaczone gwiazdką.
 4. Złożenie zamówienia następuje po złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i zgodą na jego obowiązywanie i wybraniu opcji „Potwierdzam zakup”. System wysyła e-maila na podany adres Nabywcy z potwierdzeniem zamówienia i wartością brutto zamówienia.

§ 5 Dostawa i płatność

 1. Towar jest dostarczany tylko w dni robocze (od poniedziałku do piątku) terenie Unii Europejskiej. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Nabywcę w Formularzu zamówienia.
 2. Koszty dostawy ponosi Nabywca i jest on doliczany do wartości zamówienia.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zapłaty Nabywcy. Do okresu realizacji zamówienia nie wlicza się dni wolnych od pracy (soboty oraz dni ustawowo wolnych od pracy).
 4. Przesyłki z towarem dostarczane są przez kuriera.
 5. Nabywca ma możliwość zapłaty za towar poprzez płatność elektroniczną w systemie płatności elektronicznej lub, przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy przed wysyłką towaru. Zapłata ceny towaru następuje w sposób wskazany przez Nabywcę w Formularzu zamówienia. W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia, wskazany w wiadomości e-mail przesłanej do Nabywcy, a potwierdzającej złożenie zamówienia.
 6. Do zakupionego towaru dołączany jest paragon lub faktura VAT.

§ 6 Zwrot zakupionego towaru przez konsumenta

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. Wzór odstąpienia od umowy znajduje się na stronie www.powergym.pl Skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest jednak obowiązkowe. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest odesłać zwracany towar do magazynu Sklepu Internetowego ul. Czyżewska 7, 02-908 Warszawa niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostawy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

§ 7 Rękojmia

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Nabywcy, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną.
 2. Nabywca w reklamacji powinien wskazać: swoje imię i nazwisko; dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. numer identyfikujący transakcję, login zarejestrowanego Użytkownika, datę złożenia zamówienia etc.); przedmiot reklamacji, jej przyczynę; dane kontaktowe (np. adres do korespondencji lub adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Nabywcą po rozpatrzeniu reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę.

§ 8 Ochrona danych osobowych

 1. Wypełniając dane w formularzu rejestracji lub Formularzu zamówienia należy podać dane osobowe (imię i nazwisko), adres do wysyłki towaru, dane kontaktowe: nr telefonu, adres e-mail, NIP. Dodatkowo mają Państwo możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych do celów marketingowych zaznaczając na formularzu odpowiednią rubrykę.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w związku z korzystaniem z towarów i usług oferowanych przez Administratora danych osobowych jest: Support 4 Sport S.C., ul. Surowieckiego 12A/48, 02-785 Warszawa, NIP: 951-232-17-81, REGON: 142547665 (dalej „Administrator”).
 3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych należy kontaktować się pod numerem telefonu 505 375 242, e-mail: info@powergym.pl
 4. PowerGym Polska zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
 5. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
  1. rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  4. korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 6. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
  1. adres e-mail.
 7. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.
 8. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:
  1. adres e-mail;
  2. dane adresowe: a. kod pocztowy i miejscowość; b. kraj (państwo); c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
  3. imię i nazwisko;
  4. numer telefonu.
 9. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
  1. firmę Przedsiębiorcy;
  2. numer NIP.
 10. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.
 11. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego w Sklepie, Klient podaje:
  1. adres e-mail;
  2. imię i nazwisko.
 12. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 13. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
 14. Przekazanie danych osobowych do PowerGym Polska jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.
 15. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta PowerGym Polska przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom PowerGym Polska co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
  1. Podmioty przetwarzające. PowerGym Polska korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie PowerGym Polska. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
  2. Administratorzy. PowerGym Polska korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.
 16. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 17. Dane osobowe Klientów przechowywane są:
  1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez PowerGym Polska tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić PowerGym Polska i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
  2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez PowerGym Polska tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
 18. Dane Klientów wykorzystywane są w celu zapewnienia możliwości dokonania zakupów w Sklepie Internetowym, w tym realizacji złożonych zamówień i ich doręczenia. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym dane osobowe mogą być przekazywane Dostawcy tj.:
  1. firmie kurierskiej;
  2. InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat).
 19. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.
 20. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail PowerGym Polska będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.
 21. W przypadku skierowania żądania PowerGym Polska udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  2. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  3. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  4. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
  7. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać aby Administrator przesłał te dane do innego administratora. Administrator dokona takiego przesłania jeżeli będzie to technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych osobowych, które Administrator przetwarza w związku z zawartą z Państwem umową lub na podstawie Państwa zgody.
 22. Mogą Państwo realizować prawa, o których mowa w pkt. 8 kontaktując się z Administratorem zgodnie z pkt. 3.
 23. W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych) – mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Mogą Państwo wycofać zgodę poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres Administratora wskazany w pkt. 2 lub zgodnie z pkt. 3.
 24. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego w rozumieniu RODO) w zakresie przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych w sposób i w trybie określonym w przepisach RODO oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 25. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 26. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane są przepisy obowiązującego prawa.
 3. Sprzedawca informuje, iż w przypadku sporu, np. co do jakości, czy sposobu wykonywania sprzedaży, Klient, będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może on m.in.:
  1. zwrócić się do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy nim, a Sprzedawcą;
  2. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu e Sprzedawcą;
  3. uzyskać bezpłatną pomoc, w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą, korzystając np. z pomocy instytucji publicznych, reprezentujących interesy konsumentów, takich jak Powiatowy (Miejski) Rzecznik Praw Konsumentów lub z pomocy organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są np. przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii nr 800-007-707 oraz w oddziałach terenowych, których adresy dostępne są na stronie http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentów.pl.
  4. zasięgnąć pomocy i uzyskać niezbędne informacje, zwracając się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w tym także za pośrednictwem strony internetowej https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 5.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.11.2019 roku.

Newsletter

Zapisz się do newslettera
i otrzymaj 10% rabatu na zakupy

Zapisując się na newsletter wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Support 4 Sport S.C. z siedzibą w Warszawie przy ul. Surowieckiego 12A/48 – Administratora Danych Osobowych (dalej: PowerGym) w celach marketingowych, w szczególności na otrzymywanie od PowerGym informacji handlowych w zakresie towarów i usług oferowanych przez PowerGym na podany przeze mnie adres email.

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl